Drive Point

Co to jest PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to zestaw danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Jest on generowany w formie elektronicznego dokumentu przez wydział komunikacji starostwa powiatowego.

Aby uzyskać numer PKK niezbędne są następujące dokumenty, które składamy w wydziale komunikacji:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat,
 • kserokopia prawa jazdy (gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

Możliwe jest wyrobienie numeru PKK przez upoważnioną osobę, wtedy do dokumentów wymienionych powyżej dołączamy pełnomocnictwo.

Kiedy jest wymagany profil PKK?

 • w przypadku ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy
 • w przypadku rozszerzania uprawnień (kursy na wyższe kategorie)
 • przy ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w przypadku uprawnień cofniętych powyżej 1 roku, w związku z utratą kwalifikacji, zwrotu dokumentu zatrzymanego wyrokiem sądu na co najmniej 1 rok,
 • ubiegając się o uprawnienie bez ograniczeń w przypadku posiadaniu uprawnienia do jazdy pojazdem z automatyczną skrzynią,
 • w przypadku ubiegania się o uprawnienie ponownie po rocznej przerwie (po niezdanym egzaminie).

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów, wnioskodawcy zostanie przekazany jego indywidualny numer PKK.